Voor 24/7 Storingsdienst bel 06-15466049

Belangrijke informatie over de regelgeving omtrent wateropslag

Vanaf juli 2016 is de regelgeving omtrent wateropslag veranderd. De aanpassing is destijds uitgewerkt in TB67B (Technisch Bulletin 67B). Wij hebben gemerkt dat niet iedereen hiervan op de hoogte is. Reden voor All Sprinkler Service B.V. om u te informeren over de veranderde regelgeving.

De aanleiding

Er zijn van 2011 tot 2014 verschillende incidenten geweest waarbij geboute tanks voor wateropslag onvoorzien zijn gescheurd. Met grote materiële schade als gevolg. En in sommige gevallen zelfs met een fatale afloop voor medewerkers in de nabijheid van de wateropslag. Onderzoek heeft uitgewezen dat corrosie in alle gevallen een rol heeft gespeeld. Dit was aanleiding voor de wetgever om het controle- en onderhoudsregime voor wateropslagtanks aan te scherpen en opnieuw op te tekenen. Het resultaat is Technisch Bulletin 67B, ofwel: TB67B.

Toepassing nieuwe regelgeving

TB67B is vanaf 1 juli 2016 van kracht voor zowel nieuwe als bestaande geboute tanks. Alle tankinspecties moeten vanaf de genoemde datum worden uitgevoerd conform het TB67B. Inspecties uitgevoerd conform andere werkwijzen (inclusief TB67A) zijn NIET toegestaan.

Het TB67B is van toepassing als er gebruikt gemaakt wordt van:

 • een geboute tank voor wateropslag en/of
 • een waterkelder met een coating of een liner

Deze nieuwe regelgeving is NIET van toepassing als er gebruik gemaakt wordt van:

 • een gelaste watertank
 • een waterkelder zonder coating of liner
 • zuigputten

Onderhoud en controle

Alle wateropslagsystemen moeten periodiek gekeurd gecontroleerd worden om hun betrouwbaarheid te waarborgen. Als u een wateropslag heeft van vóór 1996, zult u deze zo spoedig mogelijk moeten laten controleren. Voor wateropslag na 1997 tot en met 2003 hadden eind 2017 gecontroleerd moeten zijn. Voor wateropslag van 2004-2008 geld eind 2018, en voor wateropslag van 2009 en ouder geldt over het algemeen dat de inspectie maximaal tien jaar na installatie plaats moet vinden.

De inspectie heeft als doel helderheid te verschaffen rond het onderhoud en de controle van geboute waterreservoirs en is tweeledig:

 • vaststellen van de conditie van de watertank, rekening houdend met corrosie
 • vaststellen van de betrouwbaarheid van de aansluitingen en appendages

De TB67B omschrijft 3 type controles:

De A-controle

De A-controle helpt bij het vaststellen van de conditie van de installatie en moet volgens TB67B elk jaar plaatsvinden. Het gaat om een visuele controle bij gevulde tank van de buiten- en binnenzijde (voor zover mogelijk) aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan.

Eventuele afwijkingen moeten met relevante detailfoto’s in de rapportage worden opgenomen, evenals mogelijk te nemen correctieve maatregelen.

De B-Controle

Deze controle wordt uitgevoerd als duikcontrole en dient eens in de vijf jaar plaats te vinden. Het gaat om een visuele controle bij gevulde tank van de buiten- en binnenzijde (voor zover mogelijk) aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan

De controle mag ook uitgevoerd worden met behulp van een ROV (Remotely Operated Vehicle). Dit dient dan in het bijzijn van een inspecteur van een daarvoor geaccrediteerde inspectie-instelling te gebeuren. De inspecteur moet realtime meekijken en in de gelegenheid zijn extra aanwijzingen te geven. Is de inspecteur van mening dat de beelden onvoldoende duidelijkheid geven, dan kan een aanvullende controlemethode worden geëist.

Eventuele afwijkingen moeten met relevante detailfoto’s in de rapportage worden opgenomen, evenals mogelijk te nemen correctieve maatregelen.

De C-controle

De C-controle is een visuele controle bij lege tank van de buiten- en binnenzijde aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan . Eventuele afwijkingen moeten met relevante detailfoto’s in de rapportage worden opgenomen.

Bij een tank met liner dient bij lekkage, of sporen van lekkage, de tank inwendig (tussen liner en tankwand) vanaf de lekkage tot aan de bodem visueel gecontroleerd te worden. Het betreffende tankpaneel dient bij corrosie als gevolg van een verwaarloosde of niet tijdig opgemerkte lekkage, te worden vervangen. De tankwand nabij de lekkage dient visueel gecontroleerd te worden.

Afhankelijk van het fabricaat en uitvoering van een waterreservoir is na een aantal jaren groot onderhoud noodzakelijk om het waterreservoir in nominale staat te houden. TB67B stelt dat de maximale periode 10 jaar bedraagt.

Mogelijke maatregelen

Een deskundige moet beoordelen of de tankwand hersteld dient te worden of verstevigd met aanvullende beplating. Als de mechanische integriteit dusdanig afgenomen is dat de tankwand zou kunnen bezwijken, moet de tankwand afgekeurd worden. Afkeur betekent dat er eerst onderhoud moet worden verricht. De eigenaar/gebruiker is hiervoor verantwoordelijk. Er dient een plan van aanpak te worden opgesteld om het waterreservoir weer in functionele staat te krijgen. In het uiterste geval moet de tank volledig worden vervangen.

Mogelijke maatregelen zijn:

 • het vervangen van uiteenlopende appendages
 • het vervangen van beschadigde tankpanelen en/of doorvoeringen door de tankwand
 • het reinigen (indien nodig met roterend handgereedschap) en behandelen van gecorrodeerde delen met zinkcompound
 • het aanbrengen van een nieuwe (bitumen)coating of nieuwe liner met een juiste laagdikte

Na herstelmaatregelen moet de tank, vóór het hervullen, gereinigd en geïnspecteerd worden.

Neem voor het uitvoeren van deze 10 jaarlijks werkzaamheden altijd contact op met het bevoegd gezag, dit kan b.v. de verzekeraar of de brandweer zijn. Er kunnen namelijk belangrijke aanvullende eisen zijn zoals een tijdelijke watervoorziening.

Belangrijke controle

Het moge duidelijk zijn dat het van groot belang is dat tanks met een kans op bezwijken zo spoedig mogelijk worden geïdentificeerd en aangepakt. Een A-controle kan vaak al uitsluitsel geven. Met een B-controle kan definitief vastgesteld worden of er sprake is van een bezwijkrisico. Wij van All Sprinkler Service B.V. adviseren om altijd voor een eerste C-controle eerst een B-controle uit te voeren zodat er goed in kaart kan worden gebracht wat de mogelijke kosten van een C-controle zijn. Voor controles in een waterkelder hebben wij een Boot met HD camera. Deze innovatieve manier van werken zorgt voor minder kosten. Deze boot kan ook gebruikt worden om gereedschap of andere materialen uit de tank of kelder te halen.

Vandaag ontvingen wij nog een belangrijke laatste update van een van de tankleveranciers deze hebben we bij onze blog bijgevoegd.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem gerust contact op!

All Sprinkler Service B.V.|06-44650085 |klaas@allsprinklerservice.nl

Links:

CCV:

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Certificatie-en-Inspectie/Schema_s/Technische_Bulletins/Technisch_bulletin_67B_-_Controle-_en_onderhoudsregime_voor_waterreservoirs_2.pdf

Sprinkler.nl:

http://sprinkler.nl/controle-en-onderhoudsregime-voor-waterreservoirs-tb67b/

Sluit Menu